top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De organisator verklaart kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en aanvaardt deze zonder beperking.

 

Onze facturen worden als aanvaard beschouwd als we niet binnen de 5 dagen, na factuurdatum, een tegenbericht ontvangen hebben met vermelding van de reden van niet-aanvaarding. Het saldo van het factuurbedrag is betaalbaar door storting of overschrijving op onze bankrekening binnen de 5 dagen na factuurdatum of kontant bij aflevering.

In Geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn is een interest van 10% verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Zo er dient overgegaan te worden tot incassering in geval van niet-betaling wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met 10% met een minimum van 60€, buiten de intresten en onkosten voortspruitend uit de incassering die steeds ten 

laste zijn van de klant.

De tijdopnemer arriveert op de plaats en tijdstip welk is overeengekomen met de organisator. 

De organisator moet aanwezig zijn om de tijdopnemer te ontvangen.

Het tarief van de dienstverlening is wat op de overeenkomst met de organisator is vermeld.

De geldigheidsduur van de overeenkomst is 14 dagen vanaf de datum vermeld op de overeenkomstvan.

De factuur is onderhevig aan herziening als er meerdere deelnemers, verloren of beschadigde startnummers of toegevoegde diensten of opties gevraagd worden door de organisator.
 

De organisator verbindt zich ertoe te zorgen voor een stabiele stroomvoorziening van goede kwaliteit op elke plaats waar de tijdopnemer moet werken. (finishlijn, codering van deelnemers bij inschrijvingen, enz.).

De organisator verbindt zich ertoe volledige en betrouwbare informatie te verstrekken over het verloop en de bijzonderheden van het evenement. Aantal ronden, afstanden, tijdslimieten, route, GPS-track, start en finish, enz...)

Herbruikbare startnummers kunnen worden aangeboden voor uw evenementen. Ze zijn eigendom van de tijdopnemer. 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de startnummers na het einde van de wedstrijd in goede en onbeschadigde staat terug te bezorgen aan de tijdopnemer.

Per ontbrekend of beschadigd startnummer dient er een bedrag van € 4, excl. btw betaald te worden.

Het is aan te raden om direct bij de finish te zorgen voor het ophalen van de startnummers door een lid van het organisatieteam en / of de deelnemers een waarborg te vragen bij de inschrijving die bij aflevering van het startnummer teruggeven kan worden. 

De bestelling van gepersonaliseerde startnummers moet uiterlijk 20 dagen voor het evenement worden gedaan om leverings en ontwerptijden te garanderen.

De organisator neemt als een goede huisvader de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het uitgeleende of verhuurde materiaal en is verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging door een deelnemer of toeschouwer.

Alle eventuele kosten zullen worden gefactureerd.

Klachten betreffende de tijdsopname of andere prestaties moeten binnen de 5 dagen gemeld worden via mail aan de tijdopnemer.


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Waals-Brabant bevoegd.

bottom of page